-

Een open brief van Devi Nambudripad aan haar NAET patiënten.

Geschreven: dinsdag 18 mei 2010 Geschreven door Dr. Devi Nambudripad

Wij hebben hieronder voor u Nambudripad's brief aan haar patiënten vertaald. Ook wij maken fouten, dus we hebben de originele inhoud en de vertaling maar naast elkaar gezet. In het kort komt de inhoud van de brief neer op het volgende:

 • Nambudripad waarschuwt voor therapeuten die ten onrechte beweren NAET-therapeut te zijn of NAET niet uitvoeren zoals NAET hen geleerd is en bedoeld is. (Ze is het natuurlijk beu zich te moeten verantwoorden voor therapeuten die niet volgens haar instructies werken.)
 • Verder legt Nambudripad uit waar u op moet letten om te kunnen beoordelen of uw NAET-therapeut daadwerkelijk de NAET-werkwijze volgt.

Verder doet Nambudripad enkele heldere beloftes:

 • Wanneer uw therapeut echte NAET (Nambudripad's Allergy Elimination Technique) op u uitvoert, zullen uw allergieën worden geëlimineerd.
 • Voor u betekent dat, dat u van uw allergieën die op juiste manier worden behandeld, zult worden verlost.
 • Of het nu gaat om eieren, schaaldieren, pinda's, chocolade, suiker, latex, formaldehyde, schoonheidsmiddelen, dieren, pollen, stof, zonnestraling of welke levende of niet-levende substantie dan ook. U zult het voedsel weer kunnen eten, bepaalde materialen weer kunnen aanraken en u kunt weer naar plaatsen gaan die voorheen een ongunstig effect op uw gezondheid hadden.

Allergie-weg.nl: wij zijn NAET-fans en durven onze hand in het vuur te steken voor de NAET-methode. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Veel van die wegen zijn voor ons onbekend terrein. Het is dus niet zo dat elke afwijking van de NAET-methode leidt tot minder goede behandelresultaten.

Veel therapeuten beschikken over een arsenaal aan behandelingsvormen. Zij hebben van alles gestudeerd. De kennis en ervaring die zij daarbij hebben opgedaan, gooien zij niet overboord. De NAET-opleiding en de NAET-behandelingstechnieken worden aan dit arsenaal toegevoegd. Het resultaat van al deze kennis kan voor u iets heel moois opleveren. Het leidt er vaak toe dat deze therapeuten afwijken van de NAET-instructies. Afwijkende behandelingsvormen hoeven niet onder te doen voor NAET. Sterker nog: je mag er van uitgaan dat de betreffende therapeut er van overtuigd is dat zijn/haar behandelvorm NAET overtreft. Dat de grondlegster van NAET het hiermee niet eens is, spreekt voor zich. Voor methodes die afwijken van de NAET-instructies voelt Nambudripad zich niet verantwoordelijk, en dat is o.i. een billijk standpunt van haar. Waar alle therapeuten het over eens zijn is dat NAET een onmisbare aanvulling vormt op hun bestaande behandeltechnieken. Er wordt dus van alle kanten gesleuteld aan de succesformule NAET, niet in de laatste plaats vanuit NAET zelf.

In haar open brief beschrijft Nambudripad een aantal grove misstanden ten opzichte van NAET. Het gaat hier om pure kwakzalverij: therapeuten die beweren NAET-behandeling te geven terwijl ze nooit de NAET-opleiding hebben gedaan en de behandeling in de verste verte niet lijkt op NAET. Dit soort verhalen komt uit Amerika, waar NAET een veel grotere naamsbekendheid geniet dan in Europa. In Nederland lijkt deze problematiek nog niet voor te komen.

An open letter to NAET patients

from Dr. Devi Nambudripad

Bron: http://www.naet.com/subscribers/letter.html

Een open brief aan NAET-patiënten

van Dr. Devi Nambudripad

Vertaling: Allergie-weg.nl

We have been receiving many complaints from patients who are being lured into clinics by doctors promising NAET allergy elimination treatments, but they are not receiving NAET treatments. Obviously these people are not getting better, nor are their allergies being eliminated. These patients are not getting better and are claiming that the NAET technique is not working. When done properly the NAET technique successfully eliminates allergies to the treated allergen. Wij krijgen veel klachten van patiënten die naar praktijken werden gelokt in de veronderstelling dat zij NAET-behandelingen zouden ondergaan, maar uiteindelijk geen NAET-behandeling kregen. Deze mensen werden niet beter, noch werden hun allergieën geëlimineerd. Zij beweerden daarom dat NAET niet werkt. Wanneer NAET op de juiste wijze wordt uitgevoerd, schakelt NAET met succes de allergieën uit voor de behandelde allergenen.
  De volgende klachten kwamen binnen:
 • Some patients reported some type of color slides being placed at various locations on their bodies. They were made to rest for a few minutes with a glass tube in their hand and then told they were cured of their allergies.

 • Een aantal patiënten meldde dat op diverse plaatsen op hun lichaam gekleurde schijven werden geplaatst. Zij moesten een paar minuten rusten terwijl ze een glazen buisje vasthielden en daarna werd hen verteld dat zij genezen waren van hun allergieën.
 • While holding an allergen, another group was asked to lie on a special bed and a while later they were also told their allergies were cured. 
 • Een andere groep werd gevraagd om op een speciaal bed te gaan liggen terwijl zij een allergeen in hun hand moesten houden. Daarna werd ook hen verteld dat zij van hun allergieën waren genezen.
 • A special machine treated yet another group. They placed their fingers into a computerized dish with flashing lights and some "Mumbo Jumbo" was done on them. They were also told that their allergies were cured.
 • Weer een andere groep werd behandeld met een speciale machine. Zij moesten hun vingers op een computerpaneel met knipperlichten plaatsten en er werd wat "hocus pocus" op hen uitgevoerd. Ook hen werd vervolgens verteld dat hun allergieën waren genezen.
 • Then there were those that were asked to touch certain parts of their body and sit for a short time in isolation while thinking about the allergen or allergic thought. They were then pronounced free of their allergies.
 • Ook waren er patiënten die bepaalde delen van hun lichaam moesten aanraken en zich voor korte tijd moesten afzonderen waarbij ze moesten denken aan het allergeen of aan allergische gedachten. Hen werd vervolgens verklaard dat zij van hun allergieën af waren.
 • Another group was given $400-$500 worth of supplements, vitamins, enzymes, or sub-lingual drops on the first visit without removing any allergies. They were advised to take them with each meal. When they got nauseous, vomited and/or got cramps while taking the supplements, they were told that they were going through a healing crisis. There are times when supplements are advised (please see the Need for Supplements below).
 • Een andere groep kreeg tijdens het eerste consult  supplementen, vitaminen, enzymen, of druppels voor onder de tong mee ter waarde $400-$500, terwijl er niet één allergie werd uitgeschakeld. Hen werd geadviseerd om elke maaltijd wat in te nemen. Toen zij misselijk werden, braakten en/of krampen kregen na het nemen van de supplementen, werd hen verteld dat zij door een helende crisis gingen.

Het komt voor dat bij NAET geadviseerd wordt supplementen te gebruiken. (Lees verderop: ‘Wanneer worden supplementen voorgeschreven'.)

 • Another group was treated with a laser light shone on certain points of their back for a few seconds, while holding the allergen in their hand. They were then told that they could go home and did not have to avoid anything, including the allergen they were treated for.
 • Een andere groep werd behandeld met een laserlicht waarmee een paar seconden lang op bepaalde punten op hun rug werd geschenen, terwijl zij het allergeen moesten vasthouden. Hen werd vervolgens gezegd dat zij niets meer hoefden te mijden, ook niet het allergeen zij voor waren behandeld.
For your information folks,

None of these methods are taught by me and they are not NAET.

I cannot comment on the validity and effectiveness of any of the above mentioned techniques, I can only recommend what my personal and professional research has proven to work as valid and effective.

I will emphatically state that those above mentioned methods are not NAET.

Voor uw informatie,
Geen van deze methodes wordt door mij onderwezen. Dit is geen NAET.

Ik kan de doeltreffendheid van een van de bovengenoemde technieken niet beoordelen. Ik kan slechts datgene aanbevelen waarvan ik uit eigen, professioneel onderzoek weet dat het werkt.

Ik verklaar met klem dat de bovengenoemde methodes geen NAET zijn.

When your doctor performs real NAET (Nambudripad's Allergy Elimination Technique) on you, your allergies will be eliminated.

Meaning that you will be freed from allergies to all correctly and successfully treated items.

Whether it is eggs,shellfish, peanuts, chocolate, sugar, latex, formaldehyde, cosmetics, animals, pollens, dust, sun radiation or any living or non-living substance around you. This means that you will be able to eat foods, use items and go places that had previously caused adverse effects.

anneer uw therapeut echte NAET (Nambudripad's Allergy Elimination Technique) op u uitvoert, worden uw allergieën geëlimineerd.

Voor u betekent dat, dat u van uw allergieën die op de juiste manier worden behandeld, zult worden verlost.

Of het nu gaat om eieren, schaaldieren, pinda's, chocolade, suiker, latex, formaldehyde, schoonheidsmiddelen, dieren, pollen, stof, zonnestraling of welke levende of niet-levende substantie dan ook. U zult het voedsel weer kunnen eten, bepaalde materialen weer kunnen aanraken en u kunt weer naar plaatsen gaan die voorheen een ongunstig effect op uw gezondheid hadden.

What is correct NAET?

Nambudripad-Say-goodbye-to-illnessAll patients will be instructed to read the book, Say Goodbye to Illness, by me before you make an appointment with an NAET practitioner. This will give you some idea about this new, revolutionary treatment and how it may help with your own health conditions.

Hoe herkent u echte NAET?

Leven-zonder-allergie-NambudripadIk adviseer alle patiënten om het boek "Leven zonder Allergie" te lezen, alvorens een afspraak te maken met een NAET-therapeut. Dit boek helpt u inzicht te krijgen in deze nieuwe, revolutionaire behandelingsmethode en laat u zien wat NAET u kan bieden ten behoeve van uw eigen gezondheid.

Allergie-weg.nl: Leven zonder Allergie is de vertaling van Say goodbye to Illness en is verkrijgbaar via www.NAET.nl.

This is not a self-help book, even though, there is much information to help you to keep your health problems under control. You will also read many patients' testimonials and case studies to help you understand how well they are doing after several years of initial NAET treatments. Dit boek is geen doe-het-zelf-gids, hoewel er veel informatie in staat die u helpt uw gezondheidsproblemen onder controle te houden. U vindt in het boek getuigenissen van patiënten en veel analyses van praktijkverhalen die duidelijk maken hoe goed deze mensen zich voelen, jaren nadat zij met NAET werden behandeld.
NAET-guidebookWhen you begin the NAET treatments, your practitioner will also ask you to read The NAET Guidebook (available from the practitioner's office, or on this website, or amazon.com or any major book stores), to find the suitable foods and/or items to avoid during the course of your treatment. NAET-Geneeswijze-Handboek-sWanneer u met de NAET-behandelingen begint, zal uw therapeut u ook vragen om de NAET-Handleiding aan te schaffen en te lezen (te koop via uw therapeut, via www.naet.com, via www.amazon.com en via elke willekeurige grotere boekhandel). Hierin staat beschreven wat u wel en wat u niet mag eten en welke stoffen u moet mijden na een behandeling.
Your NAET practitioner will test your allergy using a special computerized allergy testing machine called NAETER (this is not mandatory, only optional), or by using muscle response testing as shown in the book Say Goodbye to Illness. Er zijn verschillende mogelijkheden om u op uw allergieën te testen. Uw NAET-therapeut kan gebruik maken van een speciale geautomatiseerde allergie-test-computer, de zogenaamde ‘NAETER', of de therapeut test u via de spiertest zoals beschreven in het boek Say Goodbye to Illness.
He or she will then treat specific acupuncture points on your back using fairly strong acupressure either by hands or with a pressure device (manually operated or electrically stimulated, with a device called "arthrostim") while you are holding the allergen in your palm and touching the sample with the pads of your fingers several times (the number of times your practitioner stimulates your back will depend on the practitioner's findings as to the nature of NAET application at the time of evaluation before applying the treatment). All patients above the age of ten will then also receive acupressure or acupuncture needles at specific points on the front of the body. Hij of zij zal dan handmatig of met behulp van een drukapparaat (handmatig of elektrisch bediend door een hulpstuk dat ‘arthrostim' heet) specifieke acupunctuurpunten op uw rug behandelen en daarbij vrij sterke druk uitoefenen. Intussen houdt u een flesje met monster van het allergeen in uw hand. Afhankelijk van de diagnose van uw therapeut en afhankelijk van de aard van de benodigde behandeling (fysiek, fysiologisch of emotioneel) wordt de behandeling van de acupunctuurpunten een aantal keren herhaald. Patiënten ouder dan tien jaar worden vervolgens behandeld door middel van acupressuur of acupunctuur met naalden op specifieke punten op de voorzijde van het lichaam.
Patients are asked to remain for 15-20 minutes in the office after the treatment. At that time they are tested again for their muscle strength with the allergen in their hand. This time, if the treatment is successful, the patient's arm should remain strong against the practitioner's pressure. The patient is then asked to wash their hands or rub them together for a minute.

Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd om 15-20 minuten in de wachtkamer plaats te nemen. Daarna wordt u opnieuw getest d.m.v. de spiertest of de behandeling is gelukt. Als de behandeling succesvol is geweest, moet de spiertest uitwijzen dat u nu sterk reageert op de aanwezigheid van het allergeen. Vervolgens wordt u gevraagd uw handen te wassen of een minuut lang samen te wrijven.

Allergie-weg.nl: Nambudripad beschrijft dit hier niet, maar ervaring leert dat je gedurende deze 20 á 25 minuten het allergeen in je handen moet houden.

Patients are instructed to avoid all contact with the allergen that they were just treated for, for 25 hours. They are also advised to read The NAET Guidebook to find the suitable foods they can eat for those 25 hours. Patiënten moeten vervolgens 25 uur lang elk contact met het allergeen waarvoor zij zojuist zijn behandeld vermijden. Ook wordt geadviseerd om het "NAET geneeswijze handboek" te lezen om het geschikte voedsel te vinden dat zij tijdens die 25 uren kunnen eten.

Redactie: sterker nog, schaf dit boek zeker aan als u begint met NAET. Een aantal therapeuten verstrekt het handboek tijdens het eerste consult.

During the spinal NAET treatment procedure the NAET practitioner and the patient should be alone in the room to prevent electro-magnetic interference. Children, friends, patients, relatives, office staff or assistants, animals, and other pets should not be allowed in the treatment room. Gedurende de NAET-behandeling van de ruggengraat mogen naast de therapeut en de patiënt geen andere mensen of dieren in de behandelkamer aanwezig zijn om elektromagnetische interferentie te verhinderen. Kinderen, vrienden, andere patiënten, verwanten, andere medewerkers en huisdieren moeten dan uit de behandelingsruimte worden geweerd.
On the following visit (anywhere from 1 day to 7 days) the practitioner re-tests the previously treated item. If the result is satisfactory (cleared) the practitioner can treat another item. If the allergen has not passed the test at least 80% while rechecking:
 • the same allergen will be treated again alone
 • or will be treated using BBF (brain-body balancing formula)
 • or any other combinations detected by the practitioner at the time of rechecking.
Bij het volgende bezoek (tussen 1 en 7 dagen) test de therapeut opnieuw of de vorige behandeling geslaagd is. Als het resultaat bevredigend is (de allergie is uitgeschakeld) kan de therapeut overgaan tot de volgende behandeling. Als uit de test blijkt dat de allergie voor minder dan 80% is uitgeschakeld, zijn er, afhankelijk van de bevindingen van de test, verschillende mogelijkheden:
 • de betreffende allergie wordt opnieuw behandeld
 • de allergie wordt behandeld met behulp van een zogenaamde BBF-behandeling (Brain-body Balancing Formula)
 • de allergie wordt behandeld in combinatie met een andere allergie of in combinatie met een emotionele blokkade
It is necessary to clear the treated allergen at least to 80-90% mark before attempting to treat another allergen. 

If an allergen has cleared 80-90% mark, that allergen will not cause any adverse reaction with future contacts. 

When the allergen clears at 100% mark, it will begin to compliment the person's health by enhancing the person's existing energy in many folds. 

Het is noodzakelijk om het behandelde allergeen op zijn minst voor 80-90% uit te schakelen alvorens over te gaan tot de behandeling van andere allergenen. 

Als een allergeen voor 80-90% is uitgeschakeld, zullen allergische reacties door contact met dit allergeen in de toekomst uitblijven. 

Wanneer het allergeen voor 100% is uitgeschakeld, gaat de energie beter stromen en gaat de behandelde persoon er in gezondheid op vooruit.

For example: an allergy to vitamin C was causing arthritis before the NAET treatment. When the allergy of vitamin C was cleared at 80% mark, the joints stopped hurting and the swelling began to subside by reducing the pain and inflammation at the joints. But when it was cleared at 100% mark, the foods and supplements containing vitamin C began strengthening the joints by helping with the repair of the unhealthy tissue of the joints. Bijvoorbeeld: een allergie voor vitamine C veroorzaakte vóór de NAET-behandeling nog artritis. Toen de allergie voor vitamine C voor 80% was uitgeschakeld, namen de zwellingen af en verminderden de pijn en de ontstekingen in de gewrichten. Toen de allergie voor 100% was uitgeschakeld, hielp de vitamine C uit het voedsel en uit de supplementen weer mee de gewrichten te versterken door het ongezonde weefsel te repareren.

Occasionally, 100% clearance happens soon after one treats an item one or two times.

Patients response to an NAET treatment (or treatments) will depend on various factors:

 • immune system of the patient at the time of treatment
 • age
 • sex
 • the duration of the illness
 • the severity of the illness
 • emotional status of the patient
 • the number and type of emotional energy blockages
 • the ability to follow and carry out the instructions
 • the energetic compatibility of the patient and the practitioner or whoever is involved with the patient care
 • the patient's belief system in the specific treatment

Soms lukt het een allergie met één of twee behandelingen volledig (100%) uit te schakelen.

Hoe een patiënt reageert op de behandelingen is afhankelijk van een aantal factoren:

 • de conditie van uw immuunsysteem ten tijde van de behandeling
 • leeftijd
 • geslacht
 • hoe lang u de aandoening al hebt
 • de ernst van de aandoening
 • uw emotionele toestand
 • het aantal en het type van de emotionele energieblokkades
 • de mate waarin u het kunt opbrengen de instructies op te volgen
 • de energieke verenigbaarheid van u en uw therapeut en een ieder die betrokken is bij uw verzorging
 • uw vertrouwen in de specifieke behandeling

If a patient has any above mentioned complicated issues, the complete clearance will only happen after clearing a number of combinations and other related allergens in the basic groups because most foods we treat are in a complex group. 

For example: let's look at the NAET sample egg mix. This contains egg white, egg yolk, chicken, feathers, and Tetracycline. 

We know the egg contains most of the essential nutrients to nourish the body. NAET Basic treatments are basic essential nutrients that are essential for the body's survival. 

Het meeste voedsel waarvoor we patiënten behandelen, zit in een complexe groep en bevat meerdere elementen waarop allergisch wordt gereageerd. Als bij u sprake is van één van bovengenoemde complicaties, zullen uw allergieën pas volledig uitgeschakeld zijn nadat een aantal combinaties van allergieën en andere samenhangende allergenen in de basisgroepen uitgeschakeld zijn.

Bijvoorbeeld: laten we eens kijken naar de NAET-behandeling egg-mix (eier-cocktail). Egg-mix bevat eiwit, eidooier, kip, veren, en tetracycline (een antibioticum).

Ei bevat de voor het lichaam meest noodzakelijke voedingsstoffen. Bij NAET worden altijd eerst de zogenaamde "basisstoffen" (basic's) behandeld. De basisstoffen bestaan uit een verzameling voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft om te overleven: 

Allergie-weg.nl: de tabel met basic's hiernaast stond niet in de originele brief van Nambudripad, maar hebben we zelf toegevoegd.

De top 10 is in de loop der jaren aangepast, dus deze versie kan op enkele punten achterhaald zijn. Bovendien kan de top 10 voor mensen met andere eetgewoonten dan de gemiddelde Amerikaan afwijken. Dus als u in plaats van maïs veel graan of veel rijst eet, hoort dat product voor u in de top 10.

Basisstof:

Bevat:
- egg-mix (ei-mix): eigeel, eiwit kip, tetracycline, veren
- calcium-mix:  calciumcarbonaat, calciumascorbaat, koemelk, geitenmelk, melkcaseïne, melkalbumine
- vitamine C mix ascorbinezuur, oxaalzuur, citrusvruchtenmix, bessenmix, vruchtenmix, groentemix, azijnmix, chlorofyl, hesparine, rutine, bioflavonoïden
- vitamine B complex B1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, paba, inositol, choline, biotine, foliumzuur
- sugar-mix (suiker-mix) rietsuiker, bietsuiker, bruine suiker, maïssuiker, ahornsuiker, stroop, honing, vruchtensuiker, sucrose, glucose, dextrose, maltose, dadelsuiker, druivensuiker
- iron mix (ijzer) ijzersulfaat, ijzerglucanaat, rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, gelatine
- vitamine A mix vis, schelpdieren, schaaldieren, bètacarotine, vitamine A
- mineral mix (mineralen) diverse metalen, fosfor, chloor enz. (zo ongeveer alle scheikundige elementen)
- Salt mix, chlorides (zout en chloriden) zeezout, tafelzout, rotszout, natrium en chloride
- Corn mix (maïs) blue corn, yellow corn, white corn, maïszetmeel, maïspluim, corn oat, maïssiroop
Egg mix alone and the detected combination treatments will clear initially about 80%. The rest (20%) of the clearance will take place while clearing specific ingredients from the NAET basics, like calcium, B vitamins, iron, minerals, amino acids, etc. Complete clearance of the items may not be received until one treats all basics satisfactorily at all levels – (physical, physiological and psychological levels).

Door alleen met egg-mix en de ontdekte combinaties met egg-mix te behandelen zal aanvankelijk ongeveer 80% van de egg-mixallergie worden uitgeschakeld. De rest (20%) van de allergie zal worden uitgeschakeld zodra specifieke basisstoffen als calcium, de vitamine B, ijzer, mineralen, aminozuren, enz. zijn uitgeschakeld. Volledige uitschakeling van de allergieën vindt niet plaats tot alle basic's voldoende op alle niveaus (fysieke, fysiologische en psychologische niveaus) zijn uitgeschakeld.

I receive many inquiries regarding the need to treat the NAET basics. 

I hope this helps readers understand why some people need more than couple of NAET treatments per item, or why they don't feel great from day one, why they don't stop reacting and don't feel great when eating, why practitioners are advising them to get treated for various combinations like heat, cold, acid, BBF, etc. 

NAET treatment applications may look similar, but the treatment received by each patient is different and his/her response to the treatment is different because of the reasons given above.

Ik ontvang vaak de vraag of het echt noodzakelijk is de NAET-basic's te behandelen.

Ik hoop dat u door deze informatie beter begrijpt waarom sommigen van u meerdere NAET-behandelingen nodig hebben om van één allergie af te komen, waarom niet iedereen zich vanaf de eerste dag beter gaat voelen, waarom de allergische reacties niet bij iedereen meteen ophouden, waarom u niet meteen weer alles kunt eten en waarom de therapeuten soms adviseren dat u zich laat behandelen voor diverse combinaties zoals hitte, koude, zuur, van BBF, van enz.

De NAET-behandelingen en toepassingen lijken dan wel veel op elkaar, maar de behandeling is voor elke patiënt anders en elke patiënt reageert anders op de behandeling wegens de bovengenoemde redenen.

   
Please interview your practitioner before you make your appointment if you want to receive TRUE NAET treatments. There are many look-alike treatments that have been developed recently. Please find out if the practitioner has attended NAET Basic, Advanced-1 and Advanced-2 level classes. If they started NAET more than four years ago, please find out if they have been returning for mandatory yearly certification, as well as attended Basic, Advanced-1 and refresher's class recently. Please also verify their information on our website: www.naet.com. Good luck with your NAET treatments.

Devi S. Nambudripad, M.D. (WI), D.C., L.Ac., Ph.D. (acu.)

Ik verzoek u voordat u een eerste afspraak maakt met uw therapeut na te vragen of hij/zij ECHTE NAET behandelingen toepast. Er zijn onlangs veel gelijksoortige behandelingen ontwikkeld. Ga ook na of uw therapeut de opleiding NAET Basic en de vervolgopleidingen Advanced-1 and Advanced-2 heeft bijgewoond. Als uw therapeut zijn/haar NAET-opleiding meer dan vier jaar geleden heeft afgerond, ga dan na of hij/zij hun verplichte jaarlijkse certificaten hebben behaald, en of zij NAET Basic en de vervolgopleidingen Advanced-1 and Advanced-2 en opfriscursussen hebben bijgewoond. Ik verzoek u hun informatie te controleren via onze website: www.naet.com. Veel succes met uw NAET-behandelingen.

Devi S. Nambudripad, M.D. (WI), D.C., L.Ac., Ph.D. (acu.)

   

THE NEED FOR SUPPLEMENTS

After completing the treatment for the essential nutrients (like Calcium, B Complex, Vitamin A, Iron, Vitamin E, trace minerals, mineral supplements and Amino Acids) it may be advisable to take supplements for a few months to reduce the deficiency by assisting the body to recover faster.

De NOODZAAK VAN SUPPLEMENTEN

Na de voltooiing van de behandeling voor de essentiële voedingsstoffen (als Calcium, Complexe B, Vitamine A, Ijzer, Vitamine E, spoormineralen, minerale supplementen en Aminozuren) het kan raadzaam zijn om een paar maanden supplementen te nemen om het gebrek van het lichaam aan deze stoffen sneller terug te dringen.

People who take appropriate supplements after treatments usually get better faster than people who depend on only food to supplement their needs. De mensen die de voorgeschreven supplementen nemen, worden sneller beter dan zij die hun gebrek slechts aanvullen vanuit het voedsel.
You should be careful to check the allergy to the particular vitamin/supplements before taking them. 

Even though, the patient was treated for vitamins like B Vitamins, C Vitamins, Minerals, Enzymes, etc. he or she can react with various, unusual health problems just by taking allergic products. So each container should be checked for allergy before taking it.

Voordat u supplementen gaat innemen dient u enige zorgvuldigheid in acht te nemen. Laat eerst controleren of uw allergie tegen deze supplementen daadwerkelijk is uitgeschakeld. Veel supplementen bevatten een cocktail van ingrediënten. U weet vooraf nooit zeker of u bestand bent tegen de hele cocktail.

Als u voor vitaminen zoals vitamine B, de vitamine C, mineralen, enzymen, enz. bent behandeld, kunt u te maken krijgen met met diverse, ongebruikelijke gezondheidsproblemen enkel omdat u producten gebruikt waarop u allergisch reageert. U moet dus voor elk potje met supplementen nagaan of u er al dan niet allergisch op zult reageren voordat u deze supplementen inneemt.

Another concern about supplements is the possibility of overdose. After NAET treatments, the body is able to assimilate 80-100% of the nutrients from the products consumed. Check the daily need frequently and adjust the dosage accordingly. An overdose can produce allergy-like symptoms which can be treated with NAET (as an allergy). Een ander ding waarbij bij supplementen op moet worden gelet is de mogelijkheid van overdosis. Na behandelingen NAET, kan het lichaam 80-100% van de voedingsmiddelen van de verbruikte producten opnemen. Controleer vaak de dagelijkse behoefte en pas dienovereenkomstig de dosering aan. Een overdosis kan allergie-achtige symptomen veroorzaken die met NAET (als allergie) kunnen worden behandeld
We at NAET treat allergies and allergy related conditions. If you do not have allergies or allergy related problems and suffer from some other illness, please contact the appropriate professionals. Wij bij NAET behandelen allergieën en allergie verwante aandoeningen. Als u geen allergieën of allergie verwante problemen hebt en aan één of andere andere ziekte lijdt, gelieve contact op te nemen met de juiste professionals.
Please take a few minutes to browse through our website www.naet.com to learn about NAET before you write to us. The most commonly asked questions are answered within the site. We receive 300-400 e-mails a day. Each of you and your questions are important to us. We want to help all of you. That's why we have designed an extensive website: www.naet.com to answer your most common questions. If you look through our website, you may not have to waste your precious time to write to us. Then if you don't receive our prompt reply, you don't have to feel unattended to. Neem even de tijd om onze website www.naet.com  door te bladeren om over NAET te leren alvorens u aan ons schrijft. De meest gestelde vragen worden beantwoord op de site. Wij ontvangen 300-400 e-mail per dag. U allen en uw vragen zijn belangrijk voor ons. Wij willen iedereen helpen. Daarom hebben wij een uitgebreide website gemaakt: www.naet.com waar u antwoord vindt op de meest gestelde vragen. Door onze website goed door te nemen, wint u meer tijd dan u verliest door ons te schrijven. Als u ons schrijft, denk dan niet dat wij u aan uw lot overlaten als u niet meteen antwoord ontvangt.

Devi S. Nambudripad,

M.D. (WI), D.C., L.Ac., Ph.D. (acu.)

NAET OFFICE

Devi S. Nambudripad,

M.D. (WI), D.C., L.Ac., Ph.D. (acu.)

BUREAU NAET